نقطه زن صوتی چیست ؟

نقطه زن صوتی چیست ؟ 4.5 (35)

مطالبی در مورد تعرف کردن نقطه زن های صوتی یا همون دستگاه های بوقی