نقطه زن تصویری چیست ؟

نقطه زن تصویری(اسکنر) چیست ؟ 4.9 (84)

مطالبی در مورد معرفی دستگاه های نقطه زن تصویری یا همون اسکنر های زمین .